Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.brandico.eu jest Bogusława Goławska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Brandico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 521631303, NIP: 527-299-94-92, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@new.brandico.eu, zwany dalej “Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
1.2.Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1.3.1.przetwarzane zgodnie z prawem,
1.3.2.zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
1.3.3.merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1.Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2.2.W trakcie rejestracji w formularzu kontaktowym i formularzu web chat Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

2.2.1.Imię i nazwisko
2.2.2.Numer telefonu,
2.2.3.Adres e-mail.

2.3.Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

2.3.1.Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2.3.2.Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2.3.3.Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.4.Administrator może przetwarzać dane celu utworzenia profilu Klienta pod kątem usług świadczonych przez Usługodawcę. Profilowanie wymaga Państwa zgody, którą w każdej chwili można wycofać.
2.5.Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2  jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
2.6.Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

2.6.1.dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2.6.2.wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
2.6.3.statystycznych i archiwizacyjnych,

2.7.W przypadku naruszeń dotyczących procesu przetwarzania danych skargi należy zgłaszać do organu nadzorczego, którego rolę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1.Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
3.2.Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1.osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2.jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2.2). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
4.1.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: hello@new.brandico.eu

5. PLIKI “COOKIES”
5.1.Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
5.2.na ich użycie.
5.3.Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne
5.4.do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
5.5.W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

5.5.1.„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
5.5.2.„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
5.5.3.„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

5.6.Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń
6.2.oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3.Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
6.4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.brandico.eu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Rozpocznijmy coś nowego
Say Hello!

Nie jesteś pewny, czy jesteśmy dla Ciebie odpowiedni? Sprawdź to po prostu.  Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować. Wstępne konsultacje są całkowicie za darmo. Nie lubisz formularzy? Możesz więc wysłać wiadomość e-mail na adres hello@new.brandico.eu

Share This